Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.210.2013.AMA

Dostawa samochodu osobowego klasy średniej D dla Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Znak sprawy: NZ.273.210.2013.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Dostawa samochodu osobowego klasy średniej D dla Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.210.2013.AMA.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34.11.00.00-1

Termin realizacji: do dnia 30.12.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium A: cena brutto 90%,

Kryterium B: najniższe zużycie energii wg danych producenta w cyklu mieszanym 5%

Kryterium C: najniższa emisja dwutlenku węgla (CO2) wg danych producenta 5%

 

Wybrano ofertę nr 1:

MARIMEX Sp. z o.o. Sp. komandytowa, 32-400 Myślenice, ul. Sobieskiego 44

Cena: 82.820,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: MARIMEX Sp. z o.o. Sp. komandytowa, 32-400 Myślenice, ul. Sobieskiego 44 

Otrzymana punktacja:

Kryterium A: 90 pkt, Kryterium B: 5 pkt, Kryterium C: 5 pkt

Łączna punktacja: 100 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.