Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.208.2012.RZA

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy NZ.273.208.2012.RZA.

 

NZ.273.208.2012.RZA                                                                                          Kraków, dnia 31.12.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy NZ.273.208.2012.RZA.

 


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Postępowanie przeprowadzono w trybie negocjacji bez ogłoszenia.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 66.51.00.00-8

Termin realizacji: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.12.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Część 01: Wybrano ofertę nr 1:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, II Oddział Kraków,

30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 8a

Cena: 105.000,00 złotych brutto

Część 02: Wybrano ofertę nr 1:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, II Oddział Kraków

30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 8a

Cena: 10.000,00 złotych brutto

  

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta - dotycząca części 01 i 02 zamówienia spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert - dla części 01 i 02.

Oferta 1: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, II Oddział Kraków

              Otrzymana punktacja: 100 pkt              

 

Umowy zostaną zawarte w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.