Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.205.2014.RZA

Modernizacja oświetlenia podstawowego hali sportowej przy ul Ptaszyckiego 4 w Krakowie Numer sprawy: NZ.273.205.2014.RZA

NZ.273.205.2014.RZA                                                                                Kraków, dnia 19.11.2014 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Modernizacja oświetlenia podstawowego hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.205.2014.RZA. 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1; 31.50.00.00-1

Termin realizacji: do dnia 15.12.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 6 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  6: BDTS Sp. z o.o., 30-614 Kraków, ul. Łężce 6a

                               cena: 196.616,14 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta złożona przez BDTS Sp. z o.o. spełnia warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:   STAMBUD Sp. z o.o., 32-065 Krzeszowice, Nawojowa Góra, ul. Podlas 11

                  Otrzymana punktacja:  68,06 pkt      

Oferta 2:   P.R.E.T. i M.K.S ELEKTROKONTEL B. Wójtowicz, 31-235 Kraków, ul. Nowa Górka 9

                  Otrzymana punktacja:  88,81 pkt  

Oferta 3:   Zakład Usług Elektroenergetycznych, 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 49/23

                 Otrzymana punktacja:   oferta odrzucona  

Oferta 4:   ELECTRIX Sp. z o.o., 31-408 Kraków, ul. Żytnia 7/16

                  Otrzymana punktacja:   79,14 pkt                  

Oferta 5:   STALEX K. Stala i Wspólnicy Sp. J., 02-495 Warszawa, ul. Spisaka 11A

                  Otrzymana punktacja:   oferta odrzucona                  

Oferta 6:   BDTS Sp. z o.o., 30-614 Kraków, ul. Łężce 6a            

                  Otrzymana punktacja:   100 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.