Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.2.2013.RZA

Wynajem i serwis toalet przenośnych oraz kabin prysznicowych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.2.2013.RZA.

 

NZ.273.2.2013.RZA                                                                       Kraków, dnia  30.01.2013 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wynajem i serwis toalet przenośnych oraz kabin prysznicowych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.2.2013.RZA.

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 90.41.00.00-4

Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem imprez sportowych w 2013 r.

Półmaraton Marzanny   24 marca 2013 roku

XII Cracovia Maraton:    27-28 kwietnia 2013 roku

Skandia Maraton:          18 maja 2013 roku

Tour de Pologne:           29-30 lipca i 3-4 sierpnia 2013 roku

Business Run                15 września 2013 roku

Bieg Trzech Kopców:   6 października 2013 roku

Bieg Papieski - Zamawiający potwierdzi termin najpóźniej na 14 dni przed imprezą

Bieg Sylwestrowy         31 grudnia 2013 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2: WC SERWIS Spółka z o.o., Spółka Komandytowa

                                  41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2

                                  cena: 29.765,40  złotych brutto

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu jest jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: CLIPPER Spółka z o.o., 02-273 Warszawa, ul. Muszkieterów 31

         Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 2: WC SERWIS, Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2

         Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 3: TOI-TOI Polska Spółka z o.o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

                Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.