Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.199.2013.RZA

Przebudowa boiska sportowego na terenie Centrum Rozwoju Com Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie w zakresie dostawy sztucznej trawy. Znak sprawy: NZ.273.199.2013.RZA  

Znak sprawy: NZ.273.199.2013.RZA                                                    Kraków, dnia  19.12.2013 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa boiska sportowego na terenie Centrum Rozwoju Com Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie w zakresie dostawy sztucznej trawy. Znak sprawy: NZ.273.199.2013.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 39.29.33.00-5; 14.21.10.00-3; 19.51.40.00-2

Termin realizacji: do dnia 27.12.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  3: TILIA S.A., 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 11/13

                                cena:  137.400,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: GARDENIA SPORT Sp. z o.o., 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 13

               Otrzymana punktacja 77,57 pkt

 

Oferta 2:  NOVA SPORT Sp. z o.o., 01-402 Warszawa, ul. Ciołka 12             

                Otrzymana punktacja 79,91 pkt

 

Oferta 3: TILIA S.A., 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 11/13

               Otrzymana punktacja  100 pkt           

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez TILIA S.A. spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.