Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.191.2013.RZA

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej   w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.191.2013.RZA

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej   w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.191.2013.RZA

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 66.51.00.00-8; 66.51.54.00-7; 66.51.53.00-6; 66.51.50.00-3; 66.51.51.00-4; 66.51.60.00-0

Termin realizacji: 12 miesięcy – z mocą obowiązywania umów ubezpieczenia od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Na część 01 zamówienia wybrano:

 

Oferta 1:  Konsorcjum:

                 INTER RISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

                 Warszawa, ul. Noakowskiego 22, 0/Kraków: 31-134 Kraków, ul. Basztowa 1/5

                 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

                 Warszawa, ul. Chmielna 85/87, 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 33A

     Cena: 180.000,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Część 01 zamówienia:

Oferta 1:  Konsorcjum:

                 INTER RISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

                 Warszawa, ul. Noakowskiego 22, 0/Kraków: 31-134 Kraków, ul. Basztowa 1/5

                 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

                 Warszawa, ul. Chmielna 85/87, 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 33A

    Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Konsorcjum:  INTER RISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. spełnia warunki Zamawiającego określone w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 01 zamówienia.

 

 

 

Na część 02 zamówienia wybrano:

 

Oferta 1:  Konsorcjum:

                 INTER RISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

                 Warszawa, ul. Noakowskiego 22, 0/Kraków: 31-134 Kraków, ul. Basztowa 1/5

                 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

                 Warszawa, ul. Chmielna 85/87, 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 33A

     Cena: 30.0000,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Część 02 zamówienia:

Oferta 1:  Konsorcjum:

                 INTER RISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

                 Warszawa, ul. Noakowskiego 22, 0/Kraków: 31-134 Kraków, ul. Basztowa 1/5

                 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

                 Warszawa, ul. Chmielna 85/87, 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 33A

 

   Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Konsorcjum:  INTER RISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. spełnia warunki Zamawiającego określone w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 02 zamówienia.

 

 

Umowy zostaną zawarte w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.