Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.189.2012.RZA

Zakup koszulek technicznych. Znak sprawy: NZ.273.189.2012.RZA.

 

NZ.273.189.2012.RZA                                                                            Kraków, dnia 21.12.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Zakup koszulek technicznych. Znak sprawy NZ.273.189.2012.RZA.

 

Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.41.22.00-2

Termin realizacji: do dnia 28.12.2012 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 1: WIKOSS-SPORT Monika Kosobudzka, 42-500 Będzin, ul. Zawodzie 2

                       Cena: 34.528,00 złotych brutto

  

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najtańszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1:  WIKOSS-SPORT Monika Kosobudzka, 42-500 Będzin, ul. Zawodzie 2

                Otrzymana punktacja: 100 pkt              

Oferta 2:  AKSERW Jarosław Piskowski, 41-208 Sosnowiec, ul. Jedności 10

                Otrzymana punktacja: 90,77 pkt              

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.