Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.183.2014.AMA

Modernizacja boiska do piłki nożnej na terenie KS Baszta przy ul. Mała Góra w Krakowie, w zakresie oświetlenia hybrydowego. Numer sprawy: NZ.273.183.2014.AMA.  

NZ.273.183.2014.AMA                                                                                 Kraków, dnia 26.09.2014 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Modernizacja boiska do piłki nożnej na terenie KS Baszta przy ul. Mała Góra w Krakowie, w zakresie oświetlenia hybrydowego. Numer sprawy: NZ.273.183.2014.AMA.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4

Termin realizacji: do dnia 31.10.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%. 

Wybrano ofertę  1: WICHARY TECHNIC, 41-807 Zabrze, ul. Handlowa 2b

cena oferty: 139.482,00 złote brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: WICHARY TECHNIC, 41-807 Zabrze, ul. Handlowa 2b

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Złożona oferta spełnia warunki zamawiającego określone w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.