Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.181.2014.AMA

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn.: Rewitalizacja boisk przyszkolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska do koszykówki i siatkówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Krakowie przy ul. Skotnickiej 86 wraz z elementami towarzyszącymi - Etap I. Numer sprawy: NZ.273.181.2014.AMA.

NZ.273.181.2014.AMA                                                                                Kraków, dnia 24.09.2014 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn.: Rewitalizacja boisk przyszkolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska do koszykówki i siatkówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Krakowie przy ul. Skotnickiej 86 wraz z elementami towarzyszącymi - Etap I. Numer sprawy: NZ.273.181.2014.AMA.

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.00.00.00-8; 71.32.00.00-7; 45.21.22.20-4; 45.21.22.00-8; 45.23.61.19-7.

 

Termin realizacji: do 60 dni od dnia podpisania umowy.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  1:

J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

 

Cena oferty: 154.900,00 złotych brutto 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą - jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.