Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.179.2014 AMA

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 61, ul. Popławskiego w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.179.2014.AMA

NZ.273.179.2014.AMA                                                           Kraków, dnia  30.09.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 61, ul. Popławskiego w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.179.2014.AMA 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do dnia 19.06.2015 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 7, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%, 

Wybrano ofertę nr 7:  PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25

                                  cena po poprawieniu omyłki: 705.129,95 złotych brutto 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu. 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1:   PPHU CHEC, 41-700 Ruda Śląska, ul. Nałkowskiej 16D

                 Otrzymana punktacja: 86,14 pkt

Oferta 2:   ADA-LIGHT Spółka z o.o., 09-500 Gostynin, Budy Kozickie 56

                 Otrzymana punktacja: 78,58 pkt

Oferta 3:   INTERHALL Sp. z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

                 Otrzymana punktacja: 92,03 pkt

Oferta 4:   GARDENIA SPORT Sp. z o.o., 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 13

                 Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 5:   Konsorcjum:Lider: MURKRAK Sp. z o.o., s.k., 32-086 Węgrzce, ul. B2 nr 9

                 Partner: Zakład Remontowo-Budowlany MURDZA. 32-200 Miechów, ul. Racławicka 27/19

                 Otrzymana punktacja: 61,15 pkt

Oferta 6:   J&R Roboty ziemne L. Wcisło, 31-323 Kraków, ul. Opolska 61/239

                 Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 7:   PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25

                 Otrzymana punktacja: 100 pkt 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.