Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.178.2014.AMA

Modernizacja boiska przy MDK im. J. Korczaka w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.178.2014.AMA

Znak sprawy: NZ.273.178.2014.AMA                                                           Kraków, dnia  18.09.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja boiska przy MDK im. J. Korczaka w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.178.2014.AMA 

 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.23.61.19-7; 45.23.61.10-4

Termin realizacji: do dnia 30.10.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 1:  PW GRETASPORT I. Stańczyk, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 17

                                   cena: 727.031,35 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:   PW GRETASPORT I. Stańczyk, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 17

                  Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Znak sprawy: NZ.273.178.2014.AMA                                           Kraków, dnia  23.09.2014 r.

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

W pozycji: Termin realizacji winno być: do 50 dni od dnia podpisania umowy.