Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.172.2012.RZA

Termomodernizacja istniejącego budynku klubowego WLKS KRAKUS w Krakowie - etap I. Znak sprawy: NZ.273.172.2012.RZA.

 

NZ.273.172.2012.RZA                                                                                    Kraków, dnia 06.12.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Termomodernizacja istnieją-
cego budynku klubowego WLKS KRAKUS w Krakowie - etap I.
Znak sprawy: NZ.273.172.2012.RZA.

 

 

                                                                                               
                                                                                         Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.45.30.00-7; 45.32.00.00-6

Termin realizacji: do dnia 14.12.2012 roku

Liczba otrzymanych ofert: 7, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1: Firma Usługowa Adam Góra, 32-040 Świątniki Górne, Rzeszotary 354

                                      cena: 31.565,66  złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: Firma Usługowa Adam Góra, 32-040 Świątniki Górne, Rzeszotary 354

                Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 3: P.W. BIRBUD MM Mieczysław Mietła, 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 2

               Otrzymana punktacja: 98,76 pkt

Oferta 6: Firma Usługowo-Remontowo-Budowlana A. Szymula, 34-115 Ryczów,  Łączany 373

                Otrzymana punktacja: 90,57 pkt

Oferta 7: EST INSTALACJE Dawid Marszałek, 32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 1

                Otrzymana punktacja: 86,55 pkt

Oferta 2: Firma Usługowo-Handlowa NOWIX Mariusz Nowak, 32-566 Alwernia, ul. Sienkiewicza 7

                Otrzymana punktacja: 76,26 pkt

Oferta 4: EXRIMO Bohdan Rymut, 31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 16/43

                Oferta odrzucona

Oferta 5: LUK-TERM Łukasz Świdziński, Radziemice 45a/8

                Oferta odrzucona

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.