Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.166.2012.AMA

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych. Znak sprawy: NZ.273.166.2012.AMA

 

NZ.273.166.2012.AMA                                                                                      Kraków, dnia 16.11.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych. Znak sprawy: NZ.273.166.2012.AMA

 

Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 64.21.20.00-5

Termin realizacji: od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%, w tym: koszt połączeń 35%, opłata abonamentowa 35%, koszt aparatów wraz z aktywacją 30%.

 

Wybrano ofertę nr 1: POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA CENTERTEL Spółka z o.o.

                               01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10A

                                  Cena wybranej oferty:   Koszt połączeń za 1 minutę:                 0,02 złotych brutto

                                                                        Opłata abonamentowa:                     189,43 złotych brutto

                                                                        Koszt aparatów wraz z aktywacją:        0,54 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: Polska telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z o.o., 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10A

Otrzymana punktacja: 72,78 pkt w tym: koszt połączeń 35 pkt, opłata abonamentowa 35 pkt, koszt aparatów wraz z aktywacją 2,78 pkt.

Oferta 2: POLKOMTEL Sp. z o.o.,  02-676 Warszawa, ul. Postępu 3

Otrzymana punktacja: 58,05 pkt w tym: koszt połączeń 11,67 pkt, opłata abonamentowa 16,38 pkt, koszt aparatów wraz z aktywacją 30 pkt.

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.