Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.161.2013.RZA

Zakup tablicy wyników na halę widowiskowo-sportową w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.161.2013.RZA

Znak sprawy: NZ.273.161.2013.RZA                                                    Kraków, dnia  06.11.2013 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup tablicy wyników na halę widowiskowo-sportową w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.161.2013.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 37.48.20.00-0, 48.81.31.00-1

Termin realizacji: do dnia 15.11.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  2:  

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 3D Sp. z o.o., 85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 27A

cena:  18.900,00  złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:   TDC POLSKA s.c. J.Nyga, Z.Nyga, 64-920 Piła, ul. Wyspiańskiego 9a

                  Otrzymana punktacja: 23,64 pkt

 

Oferta 2:   Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 3D Sp. z o.o., 85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 27A

                  Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 3D Sp. z o.o. spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu                   z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.