Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.158.2013.RZA

Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 153 – ul. na Błonie 15d w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.158.2013.RZA

Znak sprawy: NZ.273.158.2013.RZA                                                   Kraków, dnia  25.10.2013 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 153 – ul. na Błonie 15d w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.158.2013.RZA 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.10-5; 45.21.22.00-8; 45.33.00.00-9

Termin realizacji: do dnia 15.11.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 1: PPHU CHEC, 41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51

                              cena:  81.413,63  złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:   PPHU CHEC, 41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51

                  Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez PPHU CHEC spełnia warunki określone w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu                   z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.