Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.151.2012.RZA

Opracowanie analiz prawnych realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych (budowa infrastruktury komunalnej m.in. drogi, infrastruktura sportowo-rekreacyjna, obiekty użyteczności publicznej) w Gminie Miejskiej Kraków w oparciu o aktualne przepisy (m.in. ustawy o: PPP, koncesji, finansach publicznych, kodeksie spółek handlowych, przepisy o samorządzie gminnym i gospodarce komunalnej). Znak sprawy: NZ.273.151.2012.RZA.

 

NZ.273.151.2012.RZA                                                                    Kraków, dnia 16.10.2012 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Opracowanie analiz prawnych realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych (budowa infrastruktury komunalnej m.in. drogi, infrastruktura sportowo-rekreacyjna, obiekty użyteczności publicznej) w Gminie Miejskiej Kraków w oparciu o aktualne przepisy (m.in. ustawy o: PPP, koncesji, finansach publicznych, kodeksie spółek handlowych, przepisy o samorządzie gminnym i gospodarce komunalnej). Znak sprawy: NZ.273.151.2012.RZA.

 


Wg rozdzielnika

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.24.10.00-9

Termin realizacji: do dnia 30.11.2012 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 6, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 5: MainPoint Krzysztof Kula, 41-922 Radzionków, ul. Sadowa 64/6

                                  Cena:  29.643,00 złote brutto

 

Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 5: MainPoint Krzysztof Kula, 41-922 Radzionków, ul. Sadowa 64/6

                Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Oferta 2: Ślązak, Zapiór i Wspólnicy kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k.

 40-154   Katowice, Al. Korfantego 141

                Otrzymana punktacja: 60,25 pkt

 

Oferta 4: Konsorcjum:

                Lider: Collect Consulting S.A., 40-555 Katowice, ul. Rolna 14

                Invest&Consulting Group Sp. z o.o., 40-082 Katowice, ul. J.III Sobieskiego 11 lok. E6

                Otrzymana punktacja: 27,08 pkt

 

Oferta 3: Wierzbowski EVERSHEDS Spółka komandytowa Centrum Jasna

                00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a

                Otrzymana punktacja: 14,82 pkt

Oferta 1: Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz Sp.j.

 02-613   Warszawa, ul. Pilicka 26

                Oferta odrzucona

 

Oferta 6: Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp. k.

                60-601 Poznań, ul. Grudzieniec 64

         Oferta odrzucona

             

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zacho-waniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.