Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.146.2015.RZA

Rewitalizacja i modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5 – os. Słoneczne 5 w Krakowie wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Znak sprawy: NZ.273.146.2015.RZA  

Znak sprawy: NZ.273.146.2015.RZA                                                           Kraków, dnia  19.08.2015 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Rewitalizacja i modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5 – os. Słoneczne 5 w Krakowie wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Znak sprawy: NZ.273.146.2015.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1; 45.23.61.19-7

Termin realizacji: do dnia 30.10.2015 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 7, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 3 oferty.

Kryteria oceny ofert: Kryterium 1: cena brutto 98%, Kryterium 2: okres gwarancji do 2%

Wybrano ofertę 5: PPHU TRANS-ART., 33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 3 

                               cena po poprawieniu omyłki:  747.719,03 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: INTERHALL Sp. z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

         Otrzymana punktacja – łącznie 95,55  pkt, w tym: Kryterium 1: 93,55 pkt, Kryterium 2: 2 pkt           

Oferta 2: PBiD TRANSPYCH Henryk Dutkiewicz, 32-010 Kocmyrzów, Goszcza 104

        Otrzymana punktacja – oferta odrzucona 

Oferta 3: PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25

        Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

Oferta 4: EVERSPORT Sp. z o.o., 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

        Otrzymana punktacja – łącznie 98,55 pkt, w tym: Kryterium 1: 96,55 pkt, Kryterium 2: 2 pkt       

Oferta 5: PPHU TRANS-ART., 33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 3

        Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym: Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 2 pkt     

Oferta 6: ZRB JURA, 32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja 83

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

Oferta 7: KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

        Otrzymana punktacja – łącznie 91,55 pkt, w tym: Kryterium 1: 89,55 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.