Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.144.2012.RZA

Wykonanie projektu i budowa dla zadania pn: Modernizacja sanitariatów oraz pomieszczeń pod trybunami na hali lodowej przy ul. Siedleckiego 7 - polegająca na przebudowie i dostosowaniu do wymagań funkcjonalnych pomieszczeń na potrzeby higieniczno-sanitarne (szatnia dla gości) na terenie Hali Sztucznego Lodowiska MKS Cracovia SSA przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.144.2012.RZA

 

NZ.273.144.2012.RZA                                                                                   Kraków, dnia 28.09.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wykonanie projektu i budowa dla zadania pn: Modernizacja sanitariatów oraz pomieszczeń pod trybunami na hali lodowej przy ul. Siedleckiego 7 - polegająca na przebudowie i dostosowaniu do wymagań funkcjonalnych pomieszczeń na potrzeby higieniczno-sanitarne (szatnia dla gości) na terenie Hali Sztucznego Lodowiska MKS Cracovia SSA przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.144.2012.RZA


Wg rozdzielnika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.00.00.00-8; 71.32.00.00-7; 71.32.10.00-4; 45.21.00.00-2; 45.30.00.00-0

Termin realizacji: do dnia 16.11.2012 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1: KRISBUD Spółka z o.o.. 32-540 Trzebinia, ul. 22 lipca 58

                                  cena: 101.967,00 złotych bruttoUzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: KRISBUD Spółka z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. 22 lipca 58

               Otrzymana punktacja: 100 pkt


 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z za-chowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.