Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.143.2014.RZA

Wykonanie dokumentacji projek-towej oraz robót budowlanych – modernizacja stadionu żużlowego KS WANDA w Krakowie – budowa trybun. Znak sprawy: NZ.273.143.2014.RZA

Znak sprawy: NZ.273.143.2014.RZA                                                         Kraków, dnia  01.08.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie dokumentacji projek-towej oraz robót budowlanych – modernizacja stadionu żużlowego KS WANDA w Krakowie – budowa trybun. Znak sprawy: NZ.273.143.2014.RZA 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.00-0; 45.21.22.20-4; 71.22.00.00-6; 45.21.22.00-8

Termin realizacji: do dnia 15.11.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 1:  EST INSTALACJE Dawid Marszałek, 32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 1

                                  cena: 338.600,55 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: EST INSTALACJE Dawid Marszałek, 32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 1                                               Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.