Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.137.2013.RZA

Modernizacja i remont obiektów sportowych przy obiektach usług oświaty w Krakowie: część 1 - Remont obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 144, os. Bohaterów Września 13 (etap 2); część 2 - Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 31, ul. Prusa 18; część 3 - Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 27, ul. Podedworze 16. Znak sprawy: NZ.273.137.2013.RZA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2.

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.42.10-5; 45.21.22.00-8; 45.33.00.00-9

Termin realizacji: do dnia 31.10.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert na część 2 zamówienia: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Część 2

Wybrano ofertę:            PPHU CHEC, 41-700 Ruda Śląska, ul. Dojazdowa 51

Cena wybranej oferty:  123.488,58 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 2: PPHU CHEC, 41-700 Ruda Śląska, ul. Dojazdowa 51

Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 1:  PRIiB HALUX Spółka z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25

Otrzymana punktacja: 88,91 pkt

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta złożona przez PPHU CHEC spełnia warunki Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 2.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.