Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.135.2013.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Myślenickiej w Krakowie. Nr spr. NZ.273.135.2013.AMA. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1.

Termin realizacji: do dnia 31.10.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 3:    Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych

HALUX Sp. z o.o.

30-720 Kraków, ul. Saska 25

 

cena oferty: 236.818,94  złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:

EUROCOURT Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Wolność 8 m 7

Otrzymana punktacja  74,74 pkt

 

Oferta 2:

PROFI-SPORT Budownictwo Sp. z o.o. 35-005 Rzeszów ul. Bardowskiego 1

Oferta odrzucona.

 

Oferta 3:

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX  Sp. z o.o. 30-720 Kraków

ul. Saska 25

Otrzymana punktacja 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX  Sp. z o.o.

30-720 Kraków ul. Saska 25 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą

(najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.