Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.13.2012.RZA

Wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.Sprawa numer: NZ.273.13.2012.RZA

 

NZ.273.13.2012.RZA                                                               Kraków, dnia 17.02.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.13.2012.RZA


Wg rozdzielnikaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34.92.81.10-2; 34.99.22.00-9; 30.19.50.00-2; 34.92.84.72-7.

Termin realizacji:
Zgodnie z harmonogramem imprez sportowych w 2012 r. oraz zatwierdzonymi projektami czasowej zmiany organizacji ruchu.

XI Cracovia Maraton: 
21.04.2012 roku (rozpoczęcie godz. 15:00)

      22.04.2012 roku (rozpoczęcie godz.    9:30)

Skandia Maraton:     
06.05.2012 roku (rozpoczęcie godz. 11:00)

Tour de Pologne:       
16.07.2012 roku (rozpoczęcie godz. 16:00)

Bieg Trzech Kopców:
07.10.2012 roku (rozpoczęcie godz. 10:30)

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1: Zakład Zabezpieczenia Ruchu Drogowego Spółka z o.o.

                                  30-130 Kraków, ul. Rydla 57

                                  cena: 174.696,00 złotych brutto


Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: Zakład Zabezpieczenia Ruchu Drogowego Spółka z o.o., 30-130 Kraków, ul. Rydla 57

               Otrzymana punktacja: 100 pkt

     

Oferta 2: Konsorcjum, którego liderem jest:

               Firma Wielobranżowa ZEBRA 2 S. Respondek, 41-902 Bytom, ul. Siemianowicka 98

               Otrzymana punktacja: 88,77 pkt      
        

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowa-niem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.