Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.129.2014.RZA

Modernizacja stadionu KS WANDA w Krakowie – wykonanie nagłośnienia toru żużlowego. Znak sprawy: NZ.273.129.2014.RZA

Znak sprawy: NZ.273.129.2014.RZA                                                           Kraków, dnia  01.08.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja stadionu KS WANDA w Krakowie – wykonanie nagłośnienia toru żużlowego. Znak sprawy: NZ.273.129.2014.RZA 

 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 32.34.24.00-6

Termin realizacji: do dnia 14.08.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 1:  EST INSTALACJE Dawid Marszałek, 32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 1

                                   cena: 128.904,62 złote brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:   TOMMEX Żebrowscy Sp. J., 02-776 Warszawa, ul. Arkadowa 29 lok. 3

                  Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Oferta 2:   Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych MEGASYSTEM Sp. z o.o.

                  30-722 Kraków, ul. Rybitwy 100a

                  Otrzymana punktacja: 75,89 pkt

 

Oferta 3:   ESS Audio Sp. z o.o., 05-092 Łomianki, ul. Graniczna 17

                  Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Oferta 4:   EST INSTALACJE Dawid Marszałek, 32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 1

                  Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.