Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.127.2012.RZA

Remont budynku zaplecza sanitarno-szatniowego KS PRĄDNICZANKA - ul. św. Andrzeja Boboli 5 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.76.2012.RZA


NZ.273.127.2012.RZA                                                                                   Kraków, dnia 22.08.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Remont budynku zaplecza sanitarno-szatniowego KS PRĄDNICZANKA - ul. św. Andrzeja Boboli 5 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.76.2012.RZA


Wg rozdzielnikaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.45.30.00-7; 45.00.00.00-7

Termin realizacji: do dnia 19.11.2012 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 3: EST INSTALACJE Dawid Marszałek, 42-235 Lelów, ul. Polna 2B/1

                                  cena: 107.421,54 złotych brutto


Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: Firma Instalacyjno-Budowlana INDOM D. Jakóbczyk,

               30-398 Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 90D

               Otrzymana punktacja: 83,63 pkt


Oferta 2: REMSET Spółka z o.o,31-875 Kraków, os. Dywizjonu 303 56c/17

               Otrzymana punktacja: 90,97 pkt


Oferta 3: EST INSTALACJE Dawid Marszałek, 42-235 Lelów, ul. Polna 2B/1

               Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z za-chowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.