Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.126.2014.AMA

Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie w zakresie instalacji grzewczych. Numer sprawy: NZ.273.126.2014.AMA.

NZ.273.126.2014.AMA                                                                            Kraków, dnia 04.08.2014 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie w zakresie instalacji grzewczych. Numer sprawy: NZ.273.126.2014.AMA.

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.25-9, 45.21.22.21-1

 

Termin realizacji: do dnia 31.10.2014 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  3:

FIRMA INSTALACYJNO BUDOWLANA Witek Krzysztof Czajowice ul. Łokietka 17A, 32-089 Wielka Wieś

Cena oferty: 536.457,02 złotych brutto 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 SIB Inwestycje Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka ul. Parkowa 9

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 2: EURO MONT TECHNIKA Sp. z o.o. 30-709 Kraków ul. Stoczniowców 3

Otrzymana punktacja: 86,83 pkt

 

Oferta nr 3: FIRMA INSTALACYJNO BUDOWLANA Witek Krzysztof Czajowice ul. Łokietka 17A, 32-089 Wielka Wieś

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

 

Oferta nr 4: EST INSTALACJE Dawid Marszałek 32-086 Węgrzce ul. Forteczna 1

Otrzymana punktacja: 72,96 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.