Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.126.2013.RZA

Rewitalizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 25 i Gimnazjum Nr 21 – ul. Komandosów 29, os. Podwawelskie w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.126.2013.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Rewitalizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 25 i Gimnazjum Nr 21 – ul. Komandosów 29, os. Podwawelskie w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.126.2013.RZA

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.10-5; 45.21.22.00-8; 45.33.00.00-9

Termin realizacji: do dnia 31.10.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 3: PPHU CHEC, 41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51

                              cena:  197.696,26  złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:   Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET M. Andrzejewski, 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 7                                                     

                  Otrzymana punktacja: 79,08 pkt

 

Oferta 2:   PROFI-SPORT BUDOWNICTWO Sp. z o.o., 35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 1

                  Otrzymana punktacja: 57,29 pkt

 

Oferta 3:   PPHU CHEC, 41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51

                  Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez PPHU CHEC spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.