Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.125.2013.RZA

Budowa dwóch boisk sportowych, bieżni 60 mb, siłowni i urządzeń rekreacyjnych oraz toru do jazdy na rolkach wraz z odprowadzeniem wód opadowych i oświetleniem przy Szkole Podstawowej Nr 53 - ul. Skośna 8 w Krakowie. Etap II - dokończenie budowy boisk wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą i budynkiem gospodarczym. Sprawa numer: NZ.273.125.2013.RZA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

Wybrano ofertę 1: KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 lipca 58

                              cena: 520.407,85 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:  KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 lipca 58

                Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez KRISBUD Spółka z o.o. spełnia warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.