Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.119.2013.RZA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu do wymagań funkcjonalnych pomieszczeń technicznych, sanitariatów oraz pomieszczeń gastronomii w dużej hali sztucznego lodowiska.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.00.00.00-8; 71.32.00.00-7; 71.32.10.00-4;

45.21.00.00-2; 45.30.00.00-0

Termin wykonania zamówienia: do dnia 29.11.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

Wybrano ofertę 1: KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 lipca 58

                              cena: 738.000,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:  KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 lipca 58

                Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez KRISBUD Spółka z o.o. spełnia warunki określone w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.