Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.117.2013.RZA

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem sportowym i urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie WLKS KRAKUS Swoszowice - ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie. Sprawa numer: NZ.273.117.2013.RZA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.21.22.00-8; 45.31.10.00-0; 45.33.00.00-9

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.06.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

Wybrano ofertę 1: BELLSPORT Grzegorz Leszczyński, 41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

                              cena: 717.145,61 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:   TAMEX Obiekty Sportowe S.A., 00-355 warszawa, ul. Tamka 38                 

                 Otrzymana punktacja: 75,53 pkt

Oferta 2:   BELLSPORT Grzegorz Leszczyński, 41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

                 Otrzymana punktacja: 100 pkt            

Oferta 3:   INTERHALL Sp. z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6 

                 Otrzymana punktacja: 95,88 pkt

Oferta 4:   KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58                 

                 Otrzymana punktacja: 81,50 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez BELLSPORT G. Leszczyński spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.