Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer:NZ.273.116.2014.RZA

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych – powłoka balonowa przy Szkole Podstawowej Nr 37 – os. Stalowe 18 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.116.2014.RZA  

Znak sprawy: NZ.273.116.2014.RZA                                                           Kraków, dnia  14.07.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych – powłoka balonowa przy Szkole Podstawowej Nr 37 – os. Stalowe 18 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.116.2014.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.00.00.00-8; 71.32.00.00-7; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do dnia 30.10.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 1:  INTERHALL Sp. z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

                                   cena: 629.000,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:   INTERHALL Sp. z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

                  Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.