Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.109.2013.RZA

Modernizacja i remont obiektów sportowych przy obiektach usług oświaty w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.109.2013.RZA

 

Znak sprawy: NZ.273.109.2013.RZA                                                    Kraków, dnia 08.07.2013 r.

 

Dotyczy: Modernizacja i remont obiektów sportowych przy obiektach usług oświaty w Kra-kowie: część 1 - Remont obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 144, os. Bohaterów Września 13 (etap 2); część 2 - Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 31, ul. Prusa 18; część 3 - Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 27, ul. Podedworze 16; część 4 - Rewitalizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 25 i Gimnazjum Nr 21, ul. Komandosów 29. Znak sprawy: NZ.273.109.2013.RZA

 

Wg rozdzielnika


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.42.10-5; 45.21.22.00-8; 45.33.00.00-9

Termin realizacji: do dnia 31.10.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Część 1

Postępowanie w zakresie części 1 zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

 

Część 2

Postępowanie w zakresie części 2 zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

 

Część 3

Postępowanie w zakresie części 3 zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

 

Część 4

Postępowanie w zakresie części 4 zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.