Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.108.2013.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Opracowanie dokumentacji dla rewitalizacji obszaru dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 w Krakowie, zawierającej projekty koncepcyjne wielobranżowe, projekt budowlany w tym projekt rewaloryzacji i adaptacji centralnej części pawilonu na cele użytkowe wraz z projektem wykonawczym, oraz opracowanie dokumentacji do przetargu, zawierającej kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanychNumer sprawy: NZ.273.108.2013.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7.

Termin realizacji: do dnia 12.11.2013 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 2:      Pracownia Konserwacji Zabytków „ARKONA” Spółka z o.o. 31-115 Kraków, Pl. Sikorskiego 3/8

 

cena oferty: 276.750,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:

Pracownia Architektoniczna  31-043 Kraków, Plac Dominikański 1/5A

Otrzymana punktacja  92,29 pkt

 

Oferta 2:

Pracownia Konserwacji Zabytków „ARKONA” Spółka z o.o. 31-115 Kraków, Pl. Sikorskiego 3/8

Otrzymana punktacja  100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Pracownia Konserwacji Zabytków „ARKONA” Spółka z o.o. 31-115 Kraków, Pl. Sikorskiego 3/8 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.