Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.106.2013.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 37 – os. Stalowe 18 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.106.2013.RZA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4

Termin realizacji: do dnia 30.11.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 1: INTERHALL Sp. z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6 

                              cena po poprawieniu omyłki: 1.072.999,46 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:  INTERHALL Sp. z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6 

                 Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 2:  P.P.H.U. TRANS-ART., 33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33

                 Otrzymana punktacja: 97,66 pkt              

Oferta 3:  BUJAKOWSKI Spółka z o.o., 30-654 Kraków, ul. Wspólna 13

                 Otrzymana punktacja:  oferta odrzucona          

Oferta 4:   Zakład Remontowo-Budowlany JURA, 32-340 Wolbrom, ul. 1-go Maja 83

                 Otrzymana punktacja: 87,49 pkt

Oferta 5:   PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25

                 Otrzymana punktacja: 90,64 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez INTERHALL Spółka z o.o. spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.