Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.10.2013.RZA

Świadczenie usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek o masie do i powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów. Znak sprawy: NZ.273.10.2013.RZA.

 

NZ.273.10.2013.RZA                                                                               Kraków, dnia 01.02.2013 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Świadczenie usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek o masie do i powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów. Znak sprawy: NZ.273.10.2013.RZA.

Wg rozdzielnika

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 64.11.00.00-0; 64.10.00.00-7

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Stawki 2

                       Cena: 50.083,65 złote brutto

 

Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Stawki 2

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.