Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.1.2014.RZA

Wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.1.2014.RZA

Znak sprawy: NZ.273.1.2014.RZA                                                             Kraków, dnia  07.02.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.1.2014.RZA

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34.92.81.10-2; 34.99.22.00-9; 30.19.50.00-2; 34.92.84.72-7

Termin realizacji: do dnia 31.12.2014 roku - zgodnie z harmonogramem imprez sportowych w 2014 r. oraz zatwierdzonymi projektami czasowej zmiany organizacji ruchu.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 3: DROMAR Firma Prywatna, 30-618 Kraków, ul. Rodziny Jędów 7

                                      cena: 142.690,85 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 3: DROMAR Firma Prywatna, 30-618 Kraków, ul. Rodziny Jędów 7

        Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 1: Zakład Zabezpieczenia Ruchu Drogowego Spółka z o.o., 30-148 Kraków, ul. Lindego 20

        Otrzymana punktacja: 84,57 pkt

Oferta 2: TM-VIA Spółka z o.o., 30-950 Kraków, ul. Balicka 100

        Otrzymana punktacja: 72,80 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.