Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.1.2013.RZA

Wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.1.2013.RZA

 

NZ.273.1.2013.RZA                                                                                Kraków, dnia 23.01.2013 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.1.2013.RZAWg rozdzielnika

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34.92.81.10-2; 34.99.22.00-9; 30.19.50.00-2; 34.92.84.72-7.

 

Termin realizacji: Zgodnie z harmonogramem imprez sportowych w 2013 r. oraz zatwierdzonymi projektami czasowej zmiany organizacji ruchu.

Półmaraton Marzanny   24 marca 2013 roku

XII Cracovia Maraton:    27-28 kwietnia 2013 roku

Skandia Maraton:          18 maja 2013 roku

Tour de Pologne:           29-30 lipca i 3-4 sierpnia 2013 roku

Business Run                15 września 2013 roku

Bieg Trzech Kopców:   6 października 2013 roku

Bieg Papieski - Zamawiający potwierdzi termin najpóźniej na 14 dni przed imprezą

Bieg Sylwestrowy         31 grudnia 2013 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2: TM-VIA Spółka z o.o., 30-950 Kraków, ul. Balicka 100

                                  cena: 117.772,14 złote brutto

 

Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

TM-VIA Spółka z o.o., 30-950 Kraków, ul. Balicka 100

Otrzymana punktacja: 100 pkt

        

DROMAR Firma Prywatna, 30-618 Kraków, ul. Rodziny Jędów 7

Otrzymana punktacja: 70,32 pkt

      

 

Zakład Zabezpieczenia Ruchu Drogowego Spółka z o.o., 30-148 Kraków, ul. Lindego 20

Otrzymana punktacja: 52,44 pkt

      

Konsorcjum: Lider - Firma Wielobranżowa ZEBRA 2 S. Respondek,

                       41-902 Bytom, ul. Siemianowicka 98

                       Partner - Firma Wielobranżowa ZEBRA MAX D. Respondek,

                       41-902 Bytom, ul. Siemianowicka 98

Otrzymana punktacja: 43,50 pkt

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.