Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.1.2012.RZA

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia - kryty basen przy ul. Kurczaba w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.1.2012.RZA

   

NZ.273.1.2012.RZA                                                                                                                         Kraków, dnia 20.01.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia - kryty basen przy ul. Kurczaba w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.1.2012.RZA


Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 39.10.00.00-3; 39.51.61.00-3; 39.11.10.00-3; 39.11.20.00-0;  

39.11.31.00-8; 39.12.10.00-6; 39.14.13.00-5; 39.15.60.00-0; 39.22.43.40-3

Termin realizacji: do dnia 06.02.2012 roku - dostawa i montaż ławek i szafek ubraniowych z płyt HPL;

 do dnia 29.02.2012 roku - dostawa i montaż pozostałych elementów.

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 3: ALNAG Barbara Wróbel, 30-102 Kraków, ul. Syrokomli 10/15

cena: 281.785,00 złotych brutto - po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych

Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński, 61-616 Poznań, os. Łokietka 11/30

               Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 2: Studio KWADRAT, 30-074 Kraków, ul. K. Wielkiego 117

               Otrzymana punktacja: 91,44 pkt

Oferta 3: ALNAG Barbara Wróbel, 30-102 Kraków, ul. Syrokomli 10/15

               Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 4: K-LAMIN, 30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 24

                 Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

             

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowa-niem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.