Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 9/VIII/2011/ZIS

Wymiana nawierzchni podjazdu przy Szkole Podstawowe Nr 68 ? ul. Porzeczkowa 3 w Krakowie. Znak sprawy 9/VIII/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0125/11/NZ/2159                                                                             Kraków, dnia 13.09.2011 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wymiana nawierzchni podjazdu przy Szkole Podstawowe Nr 68 - ul. Porzeczkowa 3 w Krakowie. Znak sprawy 9/VIII/2011/ZIS.

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1; 45.21.22.90-5

Termin realizacji: do dnia 30.10.2011 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 4:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 30-556 Kraków, ul. Wodna 4

Cena wybranej oferty:  85.870,76 złotych brutto


Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:  PPHU ANDAR, 32-088 Przybysławice, Brzozówka, ul. Spacerowa 1

                Otrzymana punktacja: 85,99 pkt

Oferta 2:  Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Spółka z o.o., 30-130 Kraków, ul. Lucjana Rydla 57     

                Otrzymana punktacja:  76,42 pkt

Oferta 3:  PW BIRBUD MM Mieczysław Mietła, 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 2

         Otrzymana punktacja:  91,44 pkt

Oferta 4:  Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 30-556 Kraków, ul. Wodna 4

               Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu  z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.