Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 8/VI/2010/ZIS

Remont dachu nad salą konferencyjną w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy 8/VI/2010/ZIS.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Remont dachu nad salą konferencyjną w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy 8/VI/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.26.19.10-6
Termin realizacji: do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy.
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo „ERGAL-S" 31-978 Kraków, ul. Wiśniowieckiego 11
Cena wybranej oferty: 35.589,30 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1 Przedsiębiorstwo „ERGAL-S" 31-978 Kraków, ul. Wiśniowieckiego 11
Otrzymana punktacja: 100 pkt.


Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.