Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 8/IX/2010/ZIS

Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie. Znak sprawy 8/IX/2010/ZIS.

ZIS/R/0184/10/NZ/RZA/2764 Kraków, dnia 18.10.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie. Znak sprawy 8/IX/2010/ZIS.Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.33.10.00-6
Termin realizacji: do dnia 15.11.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wykaz złożonych ofert:
Oferta 1: PROVSOLAR B. Kopija, 74-100 Gryfino, Chwarstnica, ul.Sportowa 4
Oferta 2: SKORUT Import Eksport Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, ul. Wybickiego 71
Oferta 3: SOLEKO M.Grabiec, 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 127
Oferta 4: Konsorcjum: FHU KARINO L.Kręgiel, 42-445 Szczekociny, Goleniowy, ul.Wyzwolenia 33
E.Kosińska-Kręgiel KAMEL, 42-445 Szczekociny, Goleniowy, ul.Wyzwolenia 33


Część 1
Wybrano ofertę nr 2: SKORUT Import Eksport Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, ul. Wybickiego 71
Cena wybranej oferty: 164.700,34 złotych brutto

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Oferta 1: Otrzymana punktacja 99,03 pkt
Oferta 2: Otrzymana punktacja 100 pkt
Oferta 3: Oferta odrzucona
Oferta 4: Oferta odrzucona

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 1.


Część 2
Wybrano ofertę nr 2: SKORUT Import Eksport Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, ul. Wybickiego 71
Cena wybranej oferty: 28.173,47 złote brutto

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Oferta 1: Otrzymana punktacja 73,37 pkt
Oferta 2: Otrzymana punktacja 100 pkt
Oferta 3: Oferta odrzucona
Oferta 4: Oferta odrzucona

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 2.Część 3
Wybrano ofertę nr 2: SKORUT Import Eksport Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, ul. Wybickiego 71
Cena wybranej oferty: 30.503,07 złote brutto

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Oferta 1: Otrzymana punktacja 75,60 pkt
Oferta 2: Otrzymana punktacja 100 pkt
Oferta 3: Oferta odrzucona
Oferta 4: Oferta odrzucona

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 3.


Część 4
Wybrano ofertę nr 2: SKORUT Import Eksport Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, ul. Wybickiego 71
Cena wybranej oferty: 34.162,43 złote brutto

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Oferta 2: Otrzymana punktacja 100 pkt
Oferta 3: Oferta odrzucona
Oferta 4: Oferta odrzucona

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta jako jedyna z ofert złożonych w zakresie części 4 spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego.


Część 5
Wybrano ofertę nr 2: SKORUT Import Eksport Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, ul. Wybickiego 71
Cena wybranej oferty: 34.165,93 złotych brutto

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Oferta 2: Otrzymana punktacja 100 pkt
Oferta 3: Oferta odrzucona
Oferta 4: Oferta odrzucona

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta jako jedyna z ofert złożonych w zakresie części 5 spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego.


Część 8
Wybrano ofertę nr 2: SKORUT Import Eksport Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, ul. Wybickiego 71
Cena wybranej oferty: 25.623,61 złote brutto

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Oferta 1: Otrzymana punktacja 70,22 pkt
Oferta 2: Otrzymana punktacja 100 pkt
Oferta 3: Oferta odrzucona
Oferta 4: Oferta odrzucona

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 8.

Część 9
Wybrano ofertę nr 2: SKORUT Import Eksport Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, ul. Wybickiego 71
Cena wybranej oferty: 51.242,64 złote brutto

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Oferta 1: Otrzymana punktacja 85,93 pkt
Oferta 2: Otrzymana punktacja 100 pkt
Oferta 3: Oferta odrzucona
Oferta 4: Oferta odrzucona

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 9.


Część 10
Postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie części 10 zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 upzp, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.