Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 7/X/2010/ZIS

Remont boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 - ul. Fredry w Krakowie. Znak sprawy 7/X/2010/ZIS.

ZIS/R/0223/10/NZ/RZA/2823 Kraków, dnia 22.10.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Remont boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 - ul. Fredry w Krakowie. Znak sprawy 7/X/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1
Termin realizacji: do dnia 30.11.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 2: HEMET Spółka z o.o., 65-001 Zielona Góra, ul. Fabryczna 23A
Cena wybranej oferty: 289.604,17 złote brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1 PW GRETASPORT Ilona Stańczyk, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2
Otrzymana punktacja: 75,96 pkt.
Oferta 2 HEMET Spółka z o.o., 65-001 Zielona Góra, ul. Fabryczna 23A
Otrzymana punktacja: 100 pkt.
Oferta 3 PANPRO SPORT P. Prokopczuk, M. Markowski Sp. j., 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 8
Otrzymana punktacja: 80,66 pkt.
Oferta 4 KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22Lipca 58
Otrzymana punktacja: 68,17 pkt.

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.