Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 7/VI/2011/ZIS

Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem sanitarno - szatniowym w ramach programu ?Moje Boisko - ORLIK 2012" wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - ul. Grochowska 20 w Krakowie. Sprawa numer: 7/VI/2011/ZIS

 

ZIS/R/0079/11/NZ/RZA/1558                                                        Kraków, dnia 11.07.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem sanitarno - szatniowym w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012" wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - ul. Grochowska 20 w Krakowie. Znak sprawy 7/VI/2011/ZIS.

Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

Liczba otrzymanych ofert: 6, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 5:     KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Cena wybranej oferty:  1.081.961,63 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1:  HEMET Spółka z o.o., 65-001 Zielona Góra, ul. Fabryczna 23a

               Otrzymana punktacja:  73,50 pkt

Oferta 2:  Przeds. Budowlane MONOBET M. Andrzejewski, 43-100 Tychy,ul. Dojazdowa  9

                Otrzymana punktacja: 80,75 pkt

Oferta 3:  NOVA SPORT Spółka z o.o., 70-475 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 31/5

              Otrzymana punktacja: 72,10 pkt

Oferta 4:  SAMBUD Józef Paryl, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72             

               Otrzymana punktacja: 85,99 pkt

Oferta 5:  KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

               Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 6:  NM GROUP Spółka z o.o., 31-236 Kraków, ul. ks. Meiera 20A/41

               Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu  z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.