Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 6/X/2010/ZIS

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z przełożeniem kabla teletechnicznego przy Szkole Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2 w Krakowie - etap I. Numer sprawy 6/X/2010/ZIS.

ZIS/R/0217/10/NZ/AMA/2922 Kraków, dnia 29.10.2010 r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z przełożeniem kabla teletechnicznego przy Szkole Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2 w Krakowie - etap I. Numer sprawy 6/X/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1
Termin realizacji: do dnia 30.11.2010 roku

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 4:

Hemet Sp. z o.o.
65-001 Zielona Góra, ul. Fabryczna 23A


Cena wybranej oferty: 774.460,41 zł brutto


Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta 1
KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58
Otrzymana punktacja 72,80

Oferta 2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT, Ilona Stańczyk
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2
Otrzymana punktacja 69,69

Oferta 3:
PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Sp. Jawna
04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 8
Oferta odrzucona

Oferta 4:
Hemet Sp. z o.o., 65-001 Zielona Góra, ul. Fabryczna 23A
Otrzymana punktacja 100,00

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.