Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 6/VI/2011/ZIS

Adaptacja ?Projektu typowego dla Orlika" dwóch oświetlonych i ogrodzonych po obwodzie boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu ?Moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 93 - ul. Szlachtowskiego 31 w Krakowie wraz z uzyskaniem stosownych opinii, opracowań, pozwoleń oraz decyzji. Znak sprawy 6/VI/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0078/11/NZ/RZA/2048                                                                    Kraków, dnia 31.08.2011 r.

 

 

Dotyczy: Adaptacja „Projektu typowego dla Orlika" dwóch oświetlonych i ogrodzonych po obwodzie boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 93 - ul. Szlachtowskiego 31 w Krakowie wraz z uzyskaniem stosownych opinii, opracowań, pozwoleń oraz decyzji. Znak sprawy 6/VI/2011/ZIS.Wg rozdzielnikaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 30.11.2011 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 3:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe G. Bogusiewicz Pracownia Projektowa MAXPOL

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 51A

Cena wybranej oferty:  23.985,00 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru:
W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: STUDIO 191 Pracownia Projektowa arch. Barbara Kiewel, 32-091 Młodziejowice 191

                Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 2:  ARTA Pracownia Projektowo-Badawcza mgr inż. arch. Marta Bogusz

                30-383 Kraków, ul. Lubostroń 25/8

                Otrzymana punktacja: 29,11 pkt

Oferta 3:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe G. Bogusiewicz Pracownia Projektowa MAXPOL

•26-600Radom, ul. Żeromskiego 51A

         Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 4:  MULTISPORT Karina Komornicka, 40-486 Katowice, ul. Kolista 25

                Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 5:  BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa,  30-071 Kraków, ul. Skarbińskiego 10/52

               Otrzymana punktacja: 88,83 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowa-niem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.