Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 6/VI/2010/ZIS

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 ? XV Liceum Ogólnokształcące ? al. Dygasińskie-go 15 w Krakowie. Numer sprawy 6/VI/2010/ZIS.

ZIS/R/0099/10/NZ/RZA/1647 Kraków, dnia 05.07.2010 r.

Dotyczy: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 - XV Liceum Ogólnokształcące - al. Dygasińskie-go 15 w Krakowie. Numer sprawy 6/VI/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1, 45.21.22.20-4
Termin realizacji: do dnia 16.10.2010 r
Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.
Wybrano ofertę nr 3: SAMBUD Usługi Ogólnobudowlane Józef Paryl
32-412 Wiśniowa, Węglówka 7
Cena wybranej oferty: 1.034.992,94 złote brutto.

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta 1 PANORAMA II Spółka z o.o., 81-605 Gdynia, ul. Słoneczna 73
Oferta odrzucona
Oferta 2 Konsorcjum: Lider: SPA VOYAGE Spółka z o.o., 26-021 Daleszyce, Mójcza 25
Partner: Creative Future Grzegorz Barczyk, 26-021 Daleszyce, Mójcza 25
Otrzymana punktacja 82,50 pkt
Oferta 3: SAMBUD Usługi Ogólnobudowlane Józef Paryl, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 7 Otrzymana punktacja 100 pkt
Oferta 4: Konsorcjum: Lider: CEES Budownictwo 39-200 Dębica, ul. Gumniska 9A
Partner: FHU Profi Sport Andrzej Szymański, Elżbieta Szymańska
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 1
Otrzymana punktacja 91,18 pkt
Oferta 5: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych
HALUX Spółka z o.o., ul. Zabłocie 21, 30-701 Kraków
Otrzymana punktacja 95,84 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Pzp.