Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 5/IX/2010/ZIS

Dostawa 10 sztuk rowerów stacjonarnych do Młodzieżowego Centrum Edukacji i Sportu w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego. Znak sprawy 5/IX/2010/ZIS.

ZIS/R/0182/10/NZ/RZA/2389 Kraków, dnia 09.09.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Dostawa 10 sztuk rowerów stacjonarnych do Młodzieżowego Centrum Edukacji i Sportu w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego. Znak sprawy 5/IX/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 37.44.13.00-4
Termin realizacji: do dnia 15.09.2010 roku
Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 2: STAR FITNESS Spółka z o.o., 61-756 Poznań, ul. Małe Garbary 2
Cena wybranej oferty: 32.500,00 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Oferta 1 DIRECT FITNESS Maciej Dufrat, 60-185 Skórzewo, ul. Poznańska 86/37
Otrzymana punktacja: 89,04 pkt
Oferta 2 STAR FITNESS Spółka z o.o., 61-756 Poznań, ul. Małe Garbary 2
Otrzymana punktacja: 100 pkt

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.