Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 4/XI/2010/ZIS

Dostawa hali namiotowej oraz sprawdzenie wytrzymałości węzłów konstrukcji i wymiana uszkodzonych łączników w istniejącej hali namiotowej na obiekcie Toru Kajakarstwa Górskiego ? ul. Kolna 2 w Krakowie. Znak sprawy 4/XI/2010/ZIS.

ZIS/R/0256/10/NZ/RZA/3113                                                                               Kraków, dnia 19.11.2010 r.

Dotyczy: Dostawa hali namiotowej oraz sprawdzenie wytrzymałości węzłów konstrukcji i wymiana uszkodzonych łączników w istniejącej hali namiotowej na obiekcie Toru Kajakarstwa Górskiego - ul. Kolna 2 w Krakowie. Znak sprawy 4/XI/2010/ZIS.

Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 39.52.25.30-1; 45.22.32.10-1
Termin realizacji: Część 1 - do dnia 20.12.2010 r. dostawa hali namiotowej; Część 2 - do dnia 30.11.2010 r. sprawdzenie wytrzymałości węzłów konstrukcji i wymiana uszkodzonych łączników.
Liczba otrzymanych ofert: 2 (w tym na część 1- 2 oferty, na część 2 - 1 oferta), z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wykaz złożonych ofert:
Oferta 1: Emzet Namioty Spółka z o.o., 62-081 Baranowo, ul. Klonowa 14
Oferta 2: PROTAN ELMARK Spółka z o.o., 62-060 Stęszew, Dębienko, ul. Czereśniowa 1

Część 1
Wybrano ofertę nr 1: EMZET Namioty Spółka z o.o., 62-081 Baranowo, ul. Klonowa 14
Cena wybranej oferty: 155.123,00 złote brutto.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Oferta 1: Otrzymana punktacja 100 pkt
Oferta 2: Otrzymana punktacja 61,60 pkt

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zama-wiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 1.

Część 2
Wybrano ofertę nr 2: PROTAN ELMARK Sp. z o.o., 62-060 Stęszew, Dębienko, ul. Czereśniowa 1
Cena wybranej oferty: 19.276,00 złotych brutto.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Oferta 2: Otrzymana punktacja 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zama-wiającego i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 2.

Umowy zostaną zawarte w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.