Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 4/VI/2011/ZIS

Adaptacja ?Projektu typowego dla Orlika" dwóch oświetlonych i ogrodzonych po obwodzie boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu ?Moje boisko - ORLIK 2012" przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie wraz z uzyskaniem stosownych opinii, opracowań, pozwoleń oraz decyzji. Sprawa numer: 4/VI/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0075/11/NZ/RZA/1478                                                                    Kraków, dnia 01.07.2011 r.

 

Dotyczy: Adaptacja „Projektu typowego dla Orlika" dwóch oświetlonych i ogrodzonych po obwodzie boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012" przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie wraz z uzyskaniem stosownych opinii, opracowań, pozwoleń oraz decyzji. Znak sprawy 4/VI/2011/ZIS.

 

Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 30.11.2011 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Dodatkowo 1 ofertę złożono po terminie składania ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 4:     BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa

                                      30-071 Kraków, ul. Skarbińskiego 10/52

Cena wybranej oferty:  18.300,00 złotych brutto


Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:  STUDIO 191 Pracownia Projektowa arch. Barbara Kiewel, 32-091 Młodziejowice 191

               Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 2:  Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c. E.R.Owczarek

               95-061 Dmosin, Dmosin II Nr 89B

                Otrzymana punktacja: 99,19 pkt

Oferta 3:  PLAN 3D Adrian Bogutczak, 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5

              Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 4:  BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa, 30-071 Kraków, ul. Skarbińskiego 10/52

               Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 5:  ENTUM Pracownia Architektury Edyta Kubicz, 34-340 Jeleśnia, Mutne 147

               Otrzymana punktacja: 30,55 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowa-niem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.