Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 4/IX/2010/ZIS

Wykonanie ogrodzenia przy budynku administracyjnym zarządzanym przez ZIS - ul. Sławka w Krakowie. Znak sprawy 4/IX/2010/ZIS.

ZIS/R/0180/10/NZ/RZA/2675 Kraków, dnia 08.10.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wykonanie ogrodzenia przy budynku administracyjnym zarządzanym przez ZIS - ul. Sławka w Krakowie. Znak sprawy 4/IX/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.34.20.00-6
Termin realizacji: do dnia 31.10.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 3 oferty.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 5: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 30-556 Kraków, ul. Wodna 4
Cena wybranej oferty: 12.926,58 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Oferta 1 Zakład Produkcyjno-Usługowy Stanisław Koźlak, 32-440 Sułkowice, ul. Na Węgry 3
Otrzymana punktacja: Oferta odrzucona
Oferta 2 Zakład Remontowo-Budowlany Władysław Pawlik, 32-020 Wieliczka, Jawczyce 92
Otrzymana punktacja: Oferta odrzucona
Oferta 3 MPM Group Marcin Pieczonka, 28-100 Busko-Zdrój, os. Gen. Andersa 5/28
Otrzymana punktacja: Oferta odrzucona
Oferta 4 Kraina Ogrodzeń KWIECIEŃ Paweł Kwiecień, 30-660 Kraków, ul. Trybuny Ludów 25
Otrzymana punktacja: 82,36 pkt
Oferta 5 Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 30-556 Kraków, ul. Wodna 4
Otrzymana punktacja: 100 pkt