Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 3/VI/2011/ZIS

Adaptacja ?Projektu typowego dla Orlika" dwóch oświetlonych i ogrodzonych po obwodzie boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu ?Moje boisko - ORLIK 2012" przy Gimnazjum Nr 14 - ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie wraz z uzys-kaniem stosownych opinii, opracowań, pozwoleń oraz decyzji. Znak sprawy 3/VI/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0074/11/NZ/RZA/2034                                                                    Kraków, dnia 30.08.2011 r.

 

Dotyczy: Adaptacja „Projektu typowego dla Orlika" dwóch oświetlonych i ogrodzonych po obwodzie boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012" przy Gimnazjum Nr 14 - ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie wraz z uzys-kaniem stosownych opinii, opracowań, pozwoleń oraz decyzji. Znak sprawy 3/VI/2011/ZIS.

 


Wg rozdzielnika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 30.11.2011 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2:     BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa,

                                   30-071 Kraków, ul. Skarbińskiego 10/52

Cena wybranej oferty:    17.900,00 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c. E.R.Owczarek,

              95-061 Dmosin II Nr 89B

               Otrzymana punktacja: 97,02 pkt

Oferta 2: BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa,

              30-071 Kraków, ul. Skarbińskiego 10/52

              Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 3: STUDIO 191 Pracownia Projektowa arch. Barbara Kiewel,

               32-091 Młodziejowice 191

              Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 4: ARTA Pracownia Projektowo-Badawcza mgr inż. arch. M. Bogusz,  

               30-383 Kraków, ul. Lubostroń 25/8

              Otrzymana punktacja: 29,11 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowa-niem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.